Skip to content

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door ZARAGIN. ZARAGIN, HET PERZISCH GOUD, SAFRANUM en HET RODE GOUD zijn allemaal handelsmerken van ZARAGIN. ZARAGIN is gevestigd in NEDERLAND, meer specifiek aan de BOSMUISHOF 1 (2643 KK) te PIJNACKER en geregistreerd bij de (Nederlandse) Kamer van Koophandel onder nummer 82820333. Het Nederlandse BTW-nummer van ZARAGIN is NL003735236B45, welk kan worden geverifieerd en gevalideerd via VIES (systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie en geldigverklaring van BTW-nummers) — hetgeen een website van de Europese Commissie betreft.

In de algemene voorwaarden verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar ZARAGIN. Wij bieden deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan jou, de gebruiker, aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en mededelingen die worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze “Service” (lees: de levering van goederen en/of het verrichten van diensten) en ga je akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (hierna aan te halen als “Servicevoorwaarden” of “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar wordt verwezen en/of te raadplegen is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsen, verkopers, klanten, handelaars en/of personen die bijgedragen hebben aan de inhoud van de content.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te openen of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden.

ONDERDEEL 1 — ONLINE WINKELVOORWAARDEN

 1. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent ofwel dat je meerderjarig bent en dat je toestemming geeft aan een van jouw minderjarige gezinsleden om een bestelling op deze website te plaatsen.
 2. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, die strijdigheid met wettelijke bepalingen opleveren (inclusief, maar niet beperkt tot, de overtreding van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten). Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze Service.
 3. Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze Service.

ONDERDEEL 2 — ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onze Service aan iemand te weigeren, ongeacht de onderliggende reden.
 2. Je stemt ermee in om geen enkel deel van hetgeen op de website staat vermeld te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanuit onze zijde.

ONDERDEEL 3 — DE KOOPOVEREENKOMST

 1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod, zijnde de op de website aangeboden producten en/of diensten.
 2. Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs gelijke weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons in bevestigd, kan de gebruiker de koop annuleren.
 3. Indien de koopovereenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving.

ONDERDEEL 4 — HERROEPINGSRECHT

 1. De gebruiker heeft gedurende 14 kalenderdagen het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker.
 2. Gedurende de bedenktijd dient de gebruiker zorgvuldig om te gaan met het product en de bijbehorende verpakking. Gebruiker zal het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of gebruiker het product wenst te behouden. Indien de gebruiker diens herroepingsrecht uitoefent, dient de gebruiker het product met alle geleverde toebehoren en — indien redelijkerwijs mogelijk — in originele staat en verpakking te retourneren, conform de door ons verstrekte instructies. Het is aan de gebruiker om te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig (lees: binnen 14 dagen na ontvangst van het product) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Zie de Veelgestelde vragen-pagina voor meer informatie over het retourneren van een aankoop.
 3. Indien de gebruiker heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van diens herroepingsrecht of het product niet heeft teruggezonden, resulteert dit in een voldongen koop.

ONDERDEEL 5 — KOSTEN BIJ HERROEPING

 1. Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het retourneren van het product voor rekening van gebruiker. Zie de Veelgestelde vragen-pagina voor meer informatie over het retourneren van een aankoop.
 2. Na ontvangst van de retourzending, verwerken wij de terugbetaling binnen 5 werkdagen. De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode die de gebruiker heeft gebruikt, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk een andere betaalmethode goedkeurt.
 3. In het geval van schade aan het product door nalatigheid van de gebruiker, is gebruiker aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product — waarvan de hoogte van de waardevermindering door ons zal worden vastgesteld.

ONDERDEEL 6 — NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

 1. In het geval informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.
 2. De website kan niet-actuele informatie bevatten. Deze informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en dient slechts ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, zonder de verplichting te hebben de website te allen tijde bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om doorgevoerde wijzigingen aan onze website zelfstandig te controleren.

ONDERDEEL 7 — WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING, PRIJZEN EN BETALINGEN S

 1. Prijzen voor onze producten en/of diensten zijn inclusief BTW en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.
 2. We behouden ons het recht voor om elk moment onze dienstverlening (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de gebruiker of een derde partij voor enige wijzigingen, prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten, opschorting of stopzetting van onze dienstverlening.
 4. Bij druk- en/of zetfouten zijn wij niet verplicht het product en/of de dienst volgens de onjuiste prijs te leveren.
 5. Voor een veilige manier van elektronisch betalen bieden wij verschillende betaalmogelijkheden aan.

ONDERDEEL 8 — PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

 1. Bepaalde producten en/of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via onze website Deze producten en/of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd volgens ons retourbeleid. Zie de Veelgestelde vragen-pagina voor meer informatie.
 2. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de webshop staan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van jouw computermonitor onze producten nauwkeurig weergeeft.
 3. We behouden ons het recht voor, zonder daartoe verplicht te zijn, om de verkoop van onze producten en/of diensten aan een gebruiker, geografisch of vanuit een jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per voorkomend geval uitoefenen. Ook behouden wij ons het recht voor om de hoeveelheden van producten en/of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit naar ons eigen goeddunken. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om elk product op elk moment te staken. Elke aanbieding voor een product en/of dienst die op deze website wordt aangeboden is overigens ongeldig daar waar dat verboden is om als zodanig aangeboden te worden.
 4. We garanderen niet dat de kwaliteit van onze producten, diensten of ander materiaal dat door jou is gekocht of is verkregen aan jouw verwachtingen zal voldoen.

ONDERDEEL 9 — CONFORMITEIT

 1. Wij garanderen dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met de op de website vermelde specificaties, de mate van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst — en voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten en/of diensten dienen binnen één week na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld, waarna het product en/of dienst (voor zover mogelijk) in dezelfde staat aan ons geretourneerd dient te worden (lees: zonder enige schade aan het product of de productverpakking). Zie de Veelgestelde vragen-pagina voor meer informatie over het retourneren van een aankoop.

ONDERDEEL 10 — NAUWKEURIGHEID VAN ACCOUNTINFORMATIE

 1. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die bij ons geplaatst wordt te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, door gebruikmaking van dezelfde creditcard, met hetzelfde factuur en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen jou hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.
 2. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze webshop worden gedaan. J Je stemt er verder mee in om jouw accountinformatie up-to-date te houden, zodat we indien nodig contact met je kunnen opnemen.

ONDERDEEL 11 — OPTIONELE TOOLS

 1. We kunnen je mogelijk toegang geven tot tools van derden, die we niet kunnen monitoren, waar we geen controle over hebben en geen input op kunnen leveren.
 2. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden.
 3. Elk gebruik van jou van optionele tools die via de website worden aangeboden, berust op vrije keuze en is gehele op eigen risico — waarbij je er zelf voor dient te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante externe derde(n).
 4. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

ONDERDEEL 12 — LINKS VAN DERDEN

 1. Bepaalde inhoud, producten en/of diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
 2. Links van derden op deze website kunnen je naar websites van derden leiden, die los van onze dienstverlening staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken van de inhoud of nauwkeurigheid van die links en geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor hetgeen op de websites van deze derden staat vermeld.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen en/of diensten gerelateerd aan transacties die gedaan zijn op de websites van derden. Lees de algemene voorwaarden en het beleid van deze derde partijen zorgvuldig door voorafgaand aan het verrichten van een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten en/of diensten van derden moeten aan deze derden worden gericht.

ONDERDEEL 13 — OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

 1. Indien je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen instuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal instuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (hierna aan te duiden als “opmerkingen”), stem je ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking alle opmerkingen die je naar ons doorstuurt morgen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om 1) de opmerkingen vertrouwelijk te houden, 2) compensatie te betalen voor de opmerkingen of 3) te reageren op de opmerkingen.
 2. Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief het auteursrecht, handelsmerk, intellectuele eigendomsrecht of privacy. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van onze dienstverlening of gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Verder mag je geen valselijk e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van je opmerkingen. Je bent als zodanig als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen (en de nauwkeurigheid daarvan) die je maakt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden gemaakt.

ONDERDEEL 14 — PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het gebruik van jouw persoonlijke informatie geschiedt overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg hiervoor ons privacybeleid voor meer informatie.

ONDERDEEL 15 — FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Het kan voorkomen dat onze website of in Servicevoorwaarden typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, bezorgtijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen, bij te werken of bestellingen te annuleren wanneer de informatie in de Servicevoorwaarden of op een andere gerelateerde website onjuist is. Dit op elk moment (ook nadat er een bestelling is geplaatst) en zonder voorafgaande kennisgeving. Overigens zijn wij niet verplicht om informatie in de Servicevoorwaarden of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij uit een wettelijke verplichting anders voortvloeit. –

ONDERDEEL 16 — VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het niet toegestaan de website of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel,
(b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen,
(c) om inbreuk te maken op of schending van onze intellectuele eigendomsrechten dan wel die van inbreuk te maken op of schending van andermans intellectuele eigendomsrechten,
(d) voor het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap,
(e) om valse of misleidende informatie uit te dragen,
(f) om virussen of andere soorten schadelijke software te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zullen beïnvloeden,
(g) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen,
(h) ten behoeve van spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape,
(i) voor enige obsceen of immoreel doel, of
(j) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.

We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van onze Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

ONDERDEEL 17 — DISCLAIMER VOOR GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. We garanderen niet en staan er niet voor in dat jouw gebruik van onze Service te allen tijde ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
 2. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
 3. Je stemt ermee in dat we onze Service voor onbepaalde tijd kunnen opschorten ofwel geen doorgang te laten vinden, zonder voorgaande kennisgeving vanuit onze zijde.
 4. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van (of onvermogen tot gebruik van onze Service) op eigen risico geschiedt. De service en alle producten en diensten die (voor zover van toepassing) via de website aan jou worden geleverd, worden (met uitzondering van het uitdrukkelijk door ons bepaalde) geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor gebruik, zonder enige opgaaf, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, houdbaarheid, eigendom en afwezigheid van inbreuken op rechten van derden.
 5. In geen geval zullen wij (en voor zover van toepassing), onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, opdrachtnemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, voortvloeit uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit eigen gebruik van het product of de dienst door de gebruiker zelf, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enige inhoud, enig verlies of schade van welke aard dan ook, zelfs indien daar reeds van op de hoogte te zijn gesteld. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ONDERDEEL 18 — VRIJWARING
You Je stemt ermee in om ZARAGIN en (indien van toepassing) onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, opdrachtnemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief gemaakte kosten door advocaten of een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit de schending van onze Servicevoorwaarden of enig andere wettelijke bepaling.

ONDERDEEL 19 — STRIJDIGE BEPALINGEN
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden nietig of vernietigbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling afdwingbaar zijn, voor zover dat toegestaan is — en word(t)(en) de niet-afdwingbare bepaling(en) geacht geen onderdeel van deze Servicevoorwaarden te zijn, hetgeen overigens niet afdoet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden.

ONDERDEEL 20 — BEËINDIGING SERVICEVOORWAARDEN

 1. De verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen die voor de beëindiging van de koop zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze koop.
 2. Deze Servicevoorwaarden zijn van rechtswege van toepassing, tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Als naar ons eigen oordeel of vermoeden blijkt dat je de bepalingen uit de Servicevoorwaarden niet hebt nageleefd, kunnen we onze dienstverlening op elk gewenst moment beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving daarvan aan jou, waarbij je aansprakelijk blijft voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging. In dat kader is het ook mogelijk dat wij jou (deels) de toegang tot onze diensten (voor zover van toepassing) kunnen ontzeggen.

ONDERDEEL 21 — SERVICEVOORWAARDEN ALS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
 2. Deze Servicevoorwaarden en het beleid die door ons op deze website of met betrekking tot onze Service zijn geplaatst maken onderdeel uit van de tussen jou en ons gesloten koopovereenkomst — en vervangen alle eerdere of gelijktijdig gesloten overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling ofwel schriftelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
 3. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden kunnen niet worden uitgelegd in het nadeel van de opstellende partij (zijnde ZARAGIN).

ONDERDEEL 22 — GESCHILLEN EN KLACHTEN

 1. De rechtbank, vallend onder het arrondissement van onze vestigingsplaats, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin behouden wij het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechtbank.
 2. Beide partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, pas nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn (dat wil zeggen binnen één maand), volledig en duidelijk omschreven, bij ons na constatering van een gebrek door gebruiker worden ingediend.
 4. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum volgend op de dag van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de gebruiker binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Een klacht schort onze verplichting niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven.
 6. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij, naar onze keuze, de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ONDERDEEL 23 — TOEPASSELIJK RECHT
De reikwijdte en uitlegging van deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten, waarbij wij jou onze diensten verlenen, zijn onderworpen aan Nederlands recht — zelfs als de gebruiker of afnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

ONDERDEEL 24 — WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

 1. Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
 2. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, betekent acceptatie van die wijzigingen.

ONDERDEEL 25 — CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie over onze Servicevoorwaarden, als je vragen hebt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via e-mail op info@zaragin.nl.

Versie 1 augustus 2022

Nieuwsbrief

OVER ZARAGIN

Bij ZARAGIN gaat onze liefde uit naar pure klassieke Perzische voedingsmiddelen. Ons doel is om onze klanten de exclusieve smaak van onze premium kwaliteitsproducten te laten ontdekken en ervaren.

© 2021-2023 ZARAGIN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.